Eretz Eretz Eretz

  
ארץ, ארץ, ארץ

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Eretz, eretz, eretz,
eretz t'chol ein av,
vehashemesh lah
kid'vash vechalav.
Eretz ba noladnu,
eretz ba nichyeh,
veneshev bah yihyeh
ma sheyihyeh.

Eretz shenohav,
hi lanu em va'av,
eretz shel ha'am,
eretz le'olam.
Eretz ba noladnu,
eretz ba nichye,
yihyeh ma sheyihyeh.

Eretz, eretz, eretz,
yam el mul hachof
uf'rachim viy'ladim
bli sof.
Batzafon Kineret,
badarom cholot,
umizrach lema'arav
noshek gvulot.

Eretz shenohav...

Eretz, eretz, eretz,
eretz hatorah,
at mekor ha'or
us'fat ha'emunah.
Eretz, eretz, eretz,
eretz yekarah,
hen hivtacht
she'ein zo agadah.

Eretz shenohav...
ארץ, ארץ, ארץ,
ארץ תכול אין עב,
והשמש לה
כדבש וחלב,
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
ונשב בה, יהיה
מה שיהיה

ארץ שנאהב
היא לנו אם ואב
ארץ של העם
ארץ לעולם
ארץ בה נולדנו
ארץ בה נחיה
יהיה מה שיהיה.


ארץ, ארץ, ארץ,
ים אל מול החוף
ופרחים וילדים
בלי סוף.
בצפון כינרת
בדרום חולות
ומזרח למערב
נושק גבולות/ נושק בסוד
ארץ שנאהב...

ארץ, ארץ, ארץ,
ארץ התורה
את מקור האור
ושפת האמונה.
ארץ, ארץ, ארץ,
ארץ יקרה,
הן הבטחת
שאין זו אגדה.

ארץ שנאהב...

Translation:

We are not authorize​d to display a translati​on until the song is in the public domain.

Information:

By: Shaike Paikov, 1984

The lyrics are displayed under license of ACUM.
Report copyright infringement/submit DMCA request