Yad Achim

  
יד אחים

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Yad achim lachem sheluca hanoar he'chaviv
Al digleinu kulachem chanu misaviv
Yazhir lachem kochav Torah
Dar’kechem sugah ba’Avodah
B’leiv amitz b’ezrat Hashem aloh na’aleh
Kadimah Bnei Akiva heidad b’ma’aleh!

Moledet zo eretz avot artzeinu hak’doshah
Midei avir Ya’akov lanu morasha
Rasheinu bi’imkei Toratah
Kapeinu bir’gvei admatah
B’leiv amitz b’ezrat Hashem aloh na’aleh
Kadimah Bnei Akiva heidad b’ma’aleh!
יַד אַחִים לָכֶם שְׁלוּחָה, הַנֹעַר

Information:

B'nei Akiva anthemCategories:

Report copyright infringement/submit DMCA request