Elohim Yisadeinu

  
אלהים יסעדנו

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Elohim yisadeinu, beracha bemoadeinu.

v'zeved tov yizbadeinu, b'chol mishlach yadeinu.
Elohim yisadeinu beracha.

Bayom rishom lemelacha, yitzav itanu beracha


Vayom hasheini kacha, yamtik et sodeinu.
Elohim yisadeinu beracha.

Ravei tzvai'ai yishi, bashlishi uvarvee'ee

Bechamishi ach lo ba'ee,
yishlach et podeinu.
Elohim yisadeinu beracha.

Hachen t'vo'ach tevach, bayom hashishi zevach

Kodesh hilul v'shevach al kol mahmadeinu. Elohim yisadeinu beracha.

Ma'adanim lenafsheinu, natan beyom kodsheinu.

v'ra'anana araseinu, veleilah or ba'adeinu.

Elohim yisadeinu, beracha bem'odeinu.

v'zeved tov yizbadeinu, b'chol mishlach yadeinu.
Elohim yisadeinu beracha.
אלהים יסעדנו, ברכה במאודנו,

וזבד טוב יזבדנו, בכל משלח ידינו.
אלהים יסעדנו ברכה

ביום ראשון למלאכה, יצו אתנו ברכה,

ויום השני ככה, ימתיק את סודנו.
אלהים יסעדנו ברכה

רבה צבאי ישעי, בשלישי וברביעי,

בחמישי אך לא בעי, ישלח את פודנו.
אלהים יסעדנו ברכה

הכן טבוח טבח, ביום הששי זבח,

קדש הלול ושבח על כל מחמדנו, אלהים יסעדנו ברכה


מעדנים לנפשנו, נתן ביום קדשנו,

ורעננה ערשנו, ולילה אור בעדנו.

אלהים יסעדנו, ברכה במאודנו,

וזבד טוב יזבדנו, בכל משלח ידינו.
אלהים יסעדנו ברכה

Information:

sung by some Motzei Shabbos

note: some have the custom specifically not to sing this song due to a question of its authorship

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request